• Onze moderne fietstrainer!
 • Oranjehof Elspeet
U bent hier: 
Missie en visie van Oranjehof

Missie en visie van Oranjehof

 

Zorgcentrum Oranjehof is gelokaliseerd aan de rand van het centrum van Elspeet. Het centrum is vanouds een steunpunt voor ouderen in Elspeet.

Het centrum is uitgegroeid van een ontmoetingsplaats voor ouderen tot nu een centrum, vol van activiteiten, aanbod van diensten en allerlei vormen van Dagopvang.

 

Christelijke identiteit

 

1. Oranjehof

Een zorgcentrum, gericht op geven van zorg, begeleiding en diensten. Geïnitieerd vanuit de kerken van Elspeet, nl. de Ned. Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Een centrum, gestart in 1981 in Elspeet “met eigen middelen”, nu een zorgcentrum waar met behulp van subsidie dagopvang, dagverzorging en dagbehandeling geboden wordt aan ouderen, vanaf 55 jaar, die cognitieve, somatische- en/of sociale beperkingen hebben.

 

 

1.2  Doelstelling van de Stichting

Stichting zorgcentrum Oranjehof stelt zich ten doel voorzieningen te treffen voor ouderen in Elspeet en omgeving die extra zorg behoeven, waardoor opname in een verzorgingshuis- of verpleeghuis wordt voorkomen dan wel uitgesteld. Dit vindt plaats door middel van het bieden van dagverzorging en dagbehandeling. Daarnaast worden er welzijnsactiviteiten vanuit dit zorgcentrum georganiseerd voor ouderen, die zelfstandig wonen en geen zorg behoeven.

 

 

1.3 Werkwijze waarop deze doelstelling wordt nagestreefd

Stichting zorgcentrum Oranjehof beoogt haar doelstelling te bereiken door welzijnsactiviteiten, dagopvang, dagverzorging en dagbehandeling te bieden aan ouderen uit Elspeet en omgeving. 

Ten behoeve van dagverzorging en dagbehandeling ontvangt zorgcentrum Oranjehof middelen vanuit beschikbare AWBZ-gelden.

Ten behoeve van de dagopvang en de welzijnsactiviteiten ontvangt zij subsidiegelden van de gemeente Nunspeet. Daarnaast wordt er een bijdrage van de bezoekers gevraagd.

De 39 zorgappartementen (zorgwoningen, verbonden aan het zorgcentrum) zijn uitermate geschikt om het thuis wonen voor de oudere te realiseren. De daar wonende ouderen kunnen optimaal gebruik maken van de voorzieningen en diensten van het zorgcentrum, en deelnemen aan de welzijnsactiviteiten.

In 2014 is gestart met de 20 nieuwgebouwde verpleegappartementen.

Er zijn in dienst bij Oranjehof: 30 collega’s in totaal; daarnaast wordt het zorgcentrum ondersteund door ruim 200 vrijwilligers (allen afkomstig uit Elspeet).

 

 

1.4 Mens- en zorgvisie    

Zorgcentrum Oranjehof verleent zorg vanuit een Bijbelse visie op de mens. Biedt zorg aan alle ouderen vanaf 55 jaar, ongeacht afkomst, milieu, godsdienst of levensbeschouwing, en biedt de gevraagde de zorg en begeleiding, waarbij de indicatie uitgangspunt is. De samenstelling van het Bestuur bestaat o.a. uit vertegenwoordigers van de kerken uit Elspeet en de kleine christelijke partijen. Dit weerspiegelt de Elspeetse bevolking, legt daarbij ook een stempel op de organisatie. Uitgangspunt voor al het handelen in en vanuit Oranjehof is de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid (Ned. Geloofsbelijdenis / de Heidelbergse Catechismus / Dordtse Leerregels).

 

 

1.5  Beleid

Oranjehof is een Stichting, met een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaresse. Daarnaast is er het algemeen bestuur, bestaande uit 8 leden, die ook de verschillende kerken in Elspeet vertegenwoordigen. Het Dagelijks Bestuur is onderdeel van het algemeen Bestuur.

De directeur van Oranjehof geeft leiding aan het personeel en de dagelijkse gang van zaken in Oranjehof.

Het personeel dient bij voorkeur lid van één van de participerende kerken te zijn. Er zijn t.a.v. kleding voorschriften voor het personeel, waaraan men zich dient te houden.

Zorgcentrum Oranjehof is een zelfstandige Stichting, die in samenwerking met anderen de zorg aanbiedt. Zij beheert zelfstandig de welzijnsactiviteiten, dagopvang en overige diensten, verleend vanuit het zorgcentrum.

De dagbehandeling wordt geboden onder eindverantwoordelijkheid van verpleeghuis Norschoten te Barneveld.

 

 

1.6 Uitvoering van zorg in relatie tot beleid

* Het personeel benadert de bezoekers vanuit een christelijke houding. Dit blijkt uit:

- dienstbaar willen zijn voor de medemens

-  streven naar een veilig, gezond en goed verblijfklimaat, gekenmerkt door respect voor elkaar, het geven en krijgen van vertrouwen, goede verblijfsomstandigheden, waar de christelijke waarden tot uitdrukking komen.

*  Bezoekers dienen bij de start te worden geïnformeerd  met de christelijke waarden van de organisatie;  van bezoekers die geen christelijke achtergrond hebben, vragen wij zich aan te passen bij c.q. het respecteren van die zaken, die betrekking hebben op onze christelijke identiteit, naar voren komend in het bidden en danken voor en na de maaltijd, het lezen van een Bijbelgedeelte/dagboekje aan het eind van de maaltijd, en het vieren van de christelijke feestdagen.

 

 

1.7 Organisatie van de zorg

* Iedere bezoeker is een uniek persoon. Hierdoor hechten wij grote waarde aan de individuele benadering en het inspelen op de individuele behoeften van de bezoekers, voor zover die binnen onze mogelijkheden liggen.

* de verzorging en begeleiding vindt plaats aan de hand van het zorgplan van de bezoeker. Bezoeker en zijn/haar contactpersoon zijn betrokken bij het opstellen van het zorgplan. Voor de Dagbehandeling is hierbij een multidisciplinair team betrokken. En hierbij is de behandelend arts verantwoordelijk voor de inhoud van zorgplan.

* Voor de afdeling Dagbehandeling vindt regelmatig samenwerking plaats tussen medewerkers binnen zorgcentrum Oranjehof en de medewerkers van verpleeghuis Norschoten te Barneveld. Dit is van belang voor het welbevinden van de bezoekers. Hierbij is belangrijk dat een ieders kwaliteiten worden ingezet en elkaars inbreng wordt gerespecteerd. Regelmatig dient er sprake te zijn van evaluatie en dienen medewerkers betrokken te zijn bij besluitvorming.

Iedere medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid door middel van een actieve werkhouding om de doelstellingen van zorg en samenwerking te realiseren.

 

Personeel

In dit zorgcentrum zijn werkzaam:

 

 • Martin Schouten, bestuurder
 • Wilma Oosterwijk, teammanager Zorg en Welzijn 
 • Willeke ten Voorde, zorgcoördinator
 • Jacoline van de Steeg, vrijwilligerscoördinator

 

 

Verzorgenden/begeleiders afdeling Dagcentrum:

 • Gertine van Ark
 • Wouthera Bikker
 • Roelien Kip
 • Eefke van Pijkeren
 • Annelies Smit
 • Irma Verheij
 • Carine van der Weerd

 

 

Medewerkers Werkatelier:

 • Mathilde de Jong
 • Gerrianne Mouw
 • Josien Teitsma

 

 

Medewerkers Keuken:

 • Marieke van de Kolk
 • Hannie Kuijt
 • Aartje van Leeuwen
 • Jennie Migchels
 • Gerrie Woudenberg

 

 

Medewerkers Receptie & Administratie: 

 • Gerdine Dijkgraaf
 • Wilma van de Goor
 • Mirjam Polinder

 

 

Medewerkers huishoudelijke dienst:

 • Nienke Krol
 • Arianne van de Werfhorst
377